پارسیان آنزیم ایرانیان

پارسیان آنزیم ایرانیان

عضویت نقره ای

اطلاعات تماس


مدیرعامل :سید هادی رضوی
پست الکترونیک :
تلفن: +982144810840
نمابر :+982144817003
آدرس: تهران، بزرگراه همت، انتهای بزرگراه ستاری شمال، خیابان اخلاص، شماره ۱۵
کد پستی: 1475947151

ارسال پیامبه بالا بروید